ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen 

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Juudidith.nl op haar internetsite en op alle overeenkomsten die via haar internetsite tussen Juudidith.nl en opdrachtgever worden aangegaan tot het leveren van producten (hierna: de overeenkomst). Eventueel door opdrachtgever gehanteerde algemene of andere voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – worden door Juudidith.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst. 

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer en definities 

Gripp_D
Achterom 101
1621KT Hoorn

Email: info@gripp-d.nl
Telefoonnr. 06 27396697

Kvk: 37157016
Btw-identificatienummer: NL002094069B67

Artikel 3 Prijzen 

3.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de internetsite vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Juudidith.nl of haar toeleveranciers op andere wijze dan op de internetsite zijn afgesproken of kenbaar gemaakt, binden Juudidith.nl niet voor producten die via de internetsite worden besteld, tenzij dat tussen Juudidith.nl en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.  

3.2. De door Juudidith.nl gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.  

3.3. Juudidith.nl behoudt zich het recht voor de prijzen om welke reden dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de internetsite worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden. 

 

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst 

4.1. Alle aanbiedingen van Juudidith.nl zijn vrijblijvend. Een aanbod op de Internetsite kan door Juudidith.nl binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van opdrachtgever worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt. 

4.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van opdrachtgever via de internetsite en schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door Juudidith.nl

4.3. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Juudidith.nl geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door opdrachtgever. 

4.4 Opdrachtgever kan binnen 14 dagen na levering van het product dit retourneren aan Juudidith.nl. Het volledige bedrag zal door Juudidith.nl worden terugbetaald. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor de opdrachtgever. Na ontvangst van het in originele staat retour gezonden artikel zal Juudidith.nl binnen 30 dagen het volledige bedrag aan opdrachtgever terugbetalen. Deze regel geldt niet voor zeer specifieke in opdracht van opdrachtgever bestelde goederen, of indien er een andere afleveringstermijn is overeengekomen. 

4.5. Indien de in opdracht van opdrachtgever door Juudidith.nl te leveren goederen niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd is opdrachtgever gerechtigd zonder enige voorwaarden deze te annuleren. 

 

Artikel 5 Levering 

5.1. Bestelde producten worden aan opdrachtgever geleverd door aflevering: bezorging van de goederen aan het daartoe door opdrachtgever opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van opdrachtgever vanaf het moment van aflevering. 

5.2. Juudidith.nl geeft op haar website aan wanneer wordt begonnen met het verzenden van de goederen. Deze termijn, alsmede enige andere op de internetsite genoemde termijn voor een prestatie van www.juudidith.nl, is uitdrukkelijk indicatief en geen fatale termijn. 

5.3. Juudidith.nl is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten zolang opdrachtgever niet aan al zijn (betaling)verplichtingen jegens www.juudidith.nl, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. 

 

Artikel 6 Betaling 

6.1. Facturering geschiedt door Juudidith.nl in beginsel gelijktijdig met de aflevering van de bestelde goederen. 

6.2. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na aflevering op een door Juudidith.nl aangewezen bank- en/of girorekening, tenzij via creditcard of anderszins (vooruit)betaling heeft plaatsgevonden. 

6.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Juudidith.nl is het opdrachtgever niet toegestaan enige betalingsverplichting Juudidith.nl.com te verrekenen met een vordering van opdrachtgever op www.juudidith.nl, uit welke hoofde dan ook. 

6.4. Juudidith.nl heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, een automatische incassomachtiging, contante betaling, of zekerheid voor de betaling van opdrachtgever te verlangen.  

6.5. In het geval van overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is Juudidith.nl gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan opdrachtgever in rekening te brengen. In dat geval is Juudidith.nl tevens gerechtigd van opdrachtgever vergoeding te vorderen van alle werkelijk gemaakte gerechtelijke (waaronder advocatenkosten) en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste zullen worden berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. 

 

Artikel 7 Klachten en retourzendingen 

7.1. Indien opdrachtgever een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, is opdrachtgever gerechtigd het product op eigen kosten en met medezending van een brief ter ontbinding van de koop tijdens de bedenktijd binnen 14 dagen in een deugdelijke verpakking aan Juudidith.nl retour te zenden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde product onbeschadigd retour ontvangen is. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal www.juudidith.nl, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog of opnieuw het door opdrachtgever bestelde product leveren dan wel het aankoopbedrag restitueren. Retourneren is niet mogelijk bij e-books. 

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

8.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft opdrachtgever nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product. 

8.2. De totale aansprakelijkheid van Juudidith.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW). 

8.3. Aansprakelijkheid van Juudidith.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 8.2. is uitgesloten. 

 

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst 

Juudidith.nl heeft het recht de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien: 

  • Opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
  • Aan opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  •  

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud 

Juudidith.nl behoudt zich de eigendom van alle door haar aan opdrachtgever geleverde (roerende) zaken voor totdat opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Juudidith.nl uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen. 

 

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten 

Het is opdrachtgever niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van www.juudidith.nl) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Juudidith.nl enig door Juudidith.nl aan opdrachtgever geleverd en/of ter beschikking gesteld boek, kaartendeck, elektronisch product of ander artikel geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald. 

 

Artikel 12 Overmacht 

Onder overmacht voor Juudidith.nl wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Juudidith.nl noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door opdrachtgever bestelde product tijdelijk bij Juudidith.nl of haar toeleverancier niet meer voorradig is. 

 

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen 

13.1 Op elke door Juudidith.nl met opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door Juudidith.nl met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 

 

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht? Is een bestelling niet goed gegaan? Of is er iets anders fout gegaan? Dat zou natuurlijk niet moeten en wij zullen er uiteraard alles aan doen om uw klacht te verhelpen. Meld het ons via de klachtenprocedure van www.juudidith.nl. 

Wij doen uiteraard altijd ons best om service van uitmuntende kwaliteit te laten zijn. Mocht dit onverhoopt niet gelukt zijn, dan kunt u bij ons een klacht indienen. 

De procedure interne klachtenregeling Juudidith.nl is als volgt:  

U mailt uw klacht aan: team [at] Juudidith met als onderwerp: “Klacht” 

U vermeldt hierin in ieder geval: uw naam en telefoonnummer, bestelnummer, factuurnummer en de grond van uw klacht/ontevredenheid. Tevens dient u het kenmerk waaronder de bestelling bij ons is behandeld te vermelden. Vervolgens krijgt u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken, een bevestiging dat de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen. De klacht wordt in behandeling genomen door de directie. En kan klager om een aanvullende schriftelijke toelichting vragen. 

Indien er hierna nog onduidelijkheden bestaan omtrent uw klacht, zal er telefonisch contact met u worden opgenomen om de klacht te bespreken. 

De directie beantwoordt de klacht uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht of de schriftelijke toelichting. 

De afhandeling van de klacht geschiedt schriftelijk, binnen een termijn van een maand, waarbij afzonderlijke aspecten afzonderlijk worden beantwoord en gemotiveerd.  

De interne klachtenregeling wordt goed geadministreerd. 

Wij gaan in gesprek met de persoon waarover wordt geklaagd met betrekking tot de inhoud van de klacht en de eventuele verbeterpunten. 

Er zal worden getracht te komen tot een praktische oplossing in de kwestie dan wel bemiddeling. 

Mochten wij er in het geheel niet uitkomen, dan heeft u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie. 

 

Artikel 14 Ontbinding

16.1. Zowel Juudidith.nl als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst tot het houden van een lezing onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden, wanneer ten aanzien van de andere partij;

  1. een verzoek tot faillissement,
  2. (voorlopige) surseance,
  3. of schuldsanering wordt ingediend.

 

Artikel 15 Annulering door opdrachtgever

15.1. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht – in bijzondere gevallen en onder opgave van redenen – per email te annuleren. Annulering is een feit als Juudidith.nl de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt de datum en het tijdstip van het bevestigen van de annuleringsmail.

15.2. Juudidith.nl heeft bij annulering door opdrachtgever het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen.  De annuleringskosten bedragen afhankelijk van het moment van annulering: 

  • Tussen 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 10% annuleringskosten;
  • Binnen 2 tot 4 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 30% annuleringskosten;
  • Tussen 1 dag en 2 weken: 50% annuleringskosten;
  • Op de dag zelf (binnen 24 uur voorafgaand aan de opdracht): 100% annuleringskosten inclusief eventuele reis- en verblijfkosten.

Indien reeds is gestart met de uitvoering van de opdracht kunnen tevens de kosten die tot dan toe door opdrachtnemer zijn gemaakt in rekening worden gebracht.

Artikel 16 Annulering door opdrachtnemer

Juudidith.nl heeft in zeer bijzondere gevallen het recht een afspraak te
annuleren dan wel te verzetten, wanneer er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst. Denk hierbij expliciet aan ziekte of sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring van opdrachtnemer.

Artikel 17 Overmacht

Voorts is Juudidith.nl niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt ten gevolge van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 18 Recht op opschorting en/of ontbinding door opdrachtnemer

Juudidith.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen van een opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden wanneer de opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

Artikel 19 Betalingsvoorwaarden

19.1.  Na schriftelijke bevestiging van de overeenkomst tot het houden van een lezing houdt Juudidith.nl een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum.

19.2 Facturatie gebeurt vooraf aan de dienstverlening, tenzij partijen hier van te voren andere afspraken over hebben gemaakt.

19.3. Voor sommige diensten bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit wordt altijd in onderling overleg besproken.

19.4. De eventuele kosten die Juudidith.nl voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., worden aan de opdrachtgever doorberekend, mits hierover vooraf afspraken zijn gemaakt.

19.5. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Juudidith.nl een aanmaning tot betaling worden verstuurd. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

19.6. Bij het – na aanmaning – niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Juudidith.nl het recht de opdracht meteen te stoppen of te annuleren. Dit ontslaat een opdrachtgever niet van zijn betaalverplichting.

Artikel 20 Toepasselijkheid recht en geschillen

Op elke door Juudidith.nl met opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die behoren bij de door Juudidith.nl met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

 

Subscribe Our Newsletter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

WhatsApp
1
Scan de code
Hi!
Heb je een vraag? Stel ze gerust :)